ALGEMENE VOORWAARDEN
van Tajé Trading Import Export V.O.F tevens handelend onder de naam Tajé Trading, gevestigd en kantoorhoudende te 5753RL Deurne, aan de Voltstraat 5 C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17174144.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Tajé Trading, verder aan te duiden als: “Tajé Trading”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Tajé Trading overeengekomen worden.

1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Tajé Trading een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Tajé Trading een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Tajé Trading niet, tenzij deze schriftelijk door Tajé Trading zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Tajé Trading een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Tajé Trading niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Tajé Trading gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Tajé Trading verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Tajé Trading behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Tajé Trading volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Tajé Trading biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is Tajé Trading gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Tajé Trading behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Tajé Trading dient de afnemer zichzelf te identificeren. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Tajé Trading kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tajé Trading is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Tajé Trading is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Tajé Trading is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Tajé Trading toegekende Klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Tajé Trading schade lijdt, dient de afnemer Tajé Trading hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Tajé Trading onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Tajé Trading een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Tajé Trading met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Tajé Trading slechts voor zover zij door Tajé Trading schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Tajé Trading gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Tajé Trading al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Tajé Trading aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Tajé Trading vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Tajé Trading, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Tajé Trading verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-.

6.5 Indien Tajé Trading daartoe aanleiding ziet, kan Tajé Trading nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6.6 Zolang Tajé Trading geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Tajé Trading totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Tajé Trading geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Tajé Trading, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Tajé Trading gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Tajé Trading tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Tajé Trading berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Tajé Trading.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door Tajé Trading genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Tajé Trading bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Overschrijding van de door Tajé Trading opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Tajé Trading. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Tajé Trading het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Tajé Trading op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Tajé Trading de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Tajé Trading gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9 Transport

9.1 Tajé Trading bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Tajé Trading is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voorzover Tajé Trading zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Tajé Trading slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Tajé Trading kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tajé Trading. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Tajé Trading behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Tajé Trading toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Tajé Trading aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van Tajé Trading te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Tajé Trading, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft Tajé Trading het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Artikel 11 Garantie

11.1 De garantie met betrekking tot de door Tajé Trading geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Tajé Trading is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Tajé Trading. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Tajé Trading is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Tajé Trading toerekenbare opzet of grove schuld.

12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Tajé Trading geleverde goederen, is Tajé Trading niet aansprakelijk.

12.4 De afnemer vrijwaart Tajé Trading en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Tajé Trading geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Tajé Trading en/of door haar ingeschakelde derden.

12.5 De aansprakelijkheid van Tajé Trading uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Tajé Trading te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 13

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

b. Tajé Trading goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

13.2 Tajé Trading is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. enig door de afnemer aan Tajé Trading verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Tajé Trading, tenzij anders is overeengekomen.

Tajé Trading
Deurne